GẮN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN

LEGAL DEPARTMENT

  1. Mục tiêu
  • Rà soát dưới góc độ pháp lý đối với các quy chế hoạt động, các văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
  • Đóng góp ý kiến pháp lý khi Hiệp hội phản biện xã hội, đóng góp ý kiến đối với các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động nghền nghiệp.
  • Tư vấn, hồ trợ pháp lý sơ bộ cho hội viên khi có yêu cầu.

 

  1. Phương hướng hoạt động
  • Phối hợp với các Ban chuyên môn của HNLA để tổ chức các hội thảo nghề nghiệp dành cho Hội viên.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng của các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Ban pháp chế của VCCI, Ban pháp chế của VLA … để thực hiện vai trò phản biện xã hội và trợ giúp hội viên các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.
STT Các hoạt động Mô tả hoạt động Dự kiến thời gian
1 Quy chế nội bộ Hoàn thiện việc rà soát pháp lý các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thương vụ Quý 1+2/2023
2 Kiểm soát nội bộ Kiểm soát các vấn đề pháp lý đối với các nghị quyết, quyết định và văn bản khác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ: Dựa theo hoạt động thực tế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thường xuyên
3 Phối hợp với các ban chuyên môn Đóng góp ý kiến pháp lý khi các ban chuyên môn thực hiện hoạt động phản biện xã hội liên quan đến lĩnh vực hải quan-xuất nhập khẩu, logistics & công nghệ. Thường xuyên
3 Hỗ trợ pháp lý cho Hội viên Tư vấn, hỗ trợ pháp lý sơ bộ cho hội viên trên cơ sở nhu cầu thực tế và nguồn lực sẵn có của Ban Pháp chế. Thường xuyên
4 Chia sẻ kiến thức pháp luật Tổ chức 01 hội thảo về những vấn đề pháp lý mới nếu được nhiều hội viên quan tâm hoặc có sự đồng thuận cao trong Hiệp hội. Quý 2/2023